โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Publish Year National Conference 1
2019 exจิรัฏฐ์ เนตรเจริญ, inดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง "Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society", 21 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย