การพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลางของผู้ผลิตน้ำผลไม้สด กรณีการเปรียบเทียบระหว่างการผลิตและการดำเนินธุรกิจของไทยและอินโดนีเซีย