การออกแบบ สร้าง ทดสอบ และศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันมะพร้าว