การเตรียมแป้งขนมจีน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นขนมจีน