การแสดงออกของยีนในกระบวนการสังเคราะห์และการส่งถ่ายสัญญาณเอทิลีนกับการสะท้านหนาวในกล้วย และการตายโดยกำหนดของเซลล์กับกระบวนการตกกระในกล้วย