การลดการถ่ายเทความร้อน การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และการป้องกันเสียงของสวนหลังคาแบบไม่ใช้สอย

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.กันติทัต ทับสุวรรณ, อาจารย์, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและเสียงรบกวนของระบบหลังคาเขียวบนหลังคาเหล็กรีดลอน", วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 99-114
Publish Year National Conference 1
2018 exนายอรรถกร รังทอง, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของหลังคาเขียวหรือสวนหลังคาแบบไม่ใช้สอย", ประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (URPAS 2018)ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 27 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย