เกณฑ์ที่เหมาะสมในการเตือนภัยพิบัติดินถล่มกรณีศึกษาพื้นที่แม่พร่อง – แม่พูล จ.อุตรดิตถ์

Publish Year International Journal 1
2020 exPutra Herianto, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exธวัชชัย เฉลิมพรชัย, exวรกมล ศรีสุข, "GIS-Based Landslide Susceptibility Map Verification by its Geotechnical and Geological Characteristics", International Journal of Geoinformatics, ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1-19
Publish Year National Journal 1
2017 exศุขทัต พุ่มชะเอม, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "แบบจําลองกํารไหลซึมแบบ3มิติเพื่อกํารวิเครําะหเ์สถียรภําพของลําดดินไม่อิ่มน้ำ", วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 73-84
Publish Year International Conference 1
2018 exธวัชชัย เฉลิมพรชัย, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Variability Parameters on Seepage Model to Slope Stability Analysis for Reliable Predictions of Landslide", The 17th International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICCEE-2018, 14 - 17 ตุลาคม 2018, สาธารณรัฐประชาชนจีน