ประสิทธิผลการฝึกงานวิชาชีพของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2560-2561)

  • inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล

  • inนายอนาวิน ภัทรภาคินวรกุล

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์