การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้าในกระบวนการบรรจุผงชูรส:ชนิดบรรจุด้วยมือ

Publish Year National Conference 1
2018 exภัทรียา วงษ์กอบศิลป์, inนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้าในกระบวนการบรรจุผงชูรส: ชนิดบรรจุด้วยมือ", ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย