โครงการอบรมการสร้างทักษะสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืน ในทรัพยากรมนุษย์

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Innovative Creation Skill for Sustainable Development", International Journal of Science and Innovative Technology, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 72-75
Publish Year National Journal 1
2019 exSongwoot Graipaspong, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biotechnology Organic Rice Farming: A Case Study at Maechan District Chiangrai Province.", International Jounal of Science and Innovative Technology., ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 63-73