ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การคิดเชิงออกแบบ

Publish Year National Conference 1
2018 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การคิดเชิงออกแบบ", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 5th National and 3rd International Conference on Education (NICE) 2018 “Education, Leadership, and Innovation in Learning Society”, 5 - 7 กรกฎาคม 2018, บ้านป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย