การทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

Publish Year International Journal 1
2020 exT. Phumichai, exT. Tonusin, exR. Rungtumnan, inดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "Rubber wood properties testing for biomass energy by using visible–near infrared spectroscopy", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 67-75