โครงการธนาคารรหัสพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจากแหล่งเก็บระดับชุมชน