โครงการการศึกษาระบบยึดตรึงและความแข็งแรงของ Solar Floating

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "Study and Evaluation of a Solar Floating Traction under Severe Wind Conditions", South East Asia Workshop on Aerospace Engineering (SAWAE-2019), 29 - 30 สิงหาคม 2019, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2018 exคณิต จอมพุก, exณัฐนิช ไตรยคุณ, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แรงยึดโยงของแพโซลาร์เซลล์ภายใต้ภาระกรรมทางอากาศพลศาสตร์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 3 – 6 กรกฎาคม 2561 จังหวัดมุกดาหาร , 4 - 7 กรกฎาคม 2018, อ.เมือง มุกดาหาร ประเทศไทย
2018 exพสิณ พรวรภัตช, exณัฐนิช ไตรยคุณ, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์แรงยกของแพโซลาร์เซลล์ภายใต้ภาระกรรมทางอากาศพลศาสตร์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 3 – 6 กรกฎาคม 2561 จังหวัดมุกดาหาร , 4 - 7 กรกฎาคม 2018, มุกดาหาร ประเทศไทย