การทดสอบเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงในการกำจัดด้วงดำ (Alphitobius diaperinus) ระยะตัวเต็มวัย โดยการฉีดพ่นลงบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ