ความหลากหลายทางชีวภาพและการติดตามคุณภาพน้ำทางชีวภาพในระบบนิเวศแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล

Publish Year International Journal 26
2022 exChanaporn Suttinun, exJean-Luc Gattolliat, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "First report of the genus Tenuibaetis (Ephemeroptera, Baetidae) from Thailand revealing a complex of cryptic species", ZooKeys, ปีที่ 1084, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 165-182
2022 exธนิดา แซ่ตั้ง, exProf.Dr. Federico Marrone , exLuca Vecchioni , inดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์, "Morphological and molecular diversity patterns of the genus Tropodiaptomus Kiefer, 1932 (Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) in Thailand", Scientific Reports, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 2218-1-14
2021 exกฤติยา เชียงกุล, exปรเมศร์ ตรีวลัยรัตน์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Batracobdelloides bangkhenensis sp. n. (Hirudinea: Rhynchobdellida), a new leech species parasite on freshwater snails from Thailand", Parasitology Research, ปีที่ 120, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 93-107
2021 exพิชิต วิรุณพันธ์, exฐาปนา ชลธนานารถ, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Cercarial trematodes in freshwater snails from Bangkok, Thailand: prevalence, morphological and molecular studies and human parasite perspective", Parasitology, ปีที่ 148, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 366-383
2021 exกฤติยา เชียงกุล, exปรเมศร์ ตรีวลัยรัตน์, inดร.นพรัตน์ สระแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Fine morphological and histological characteristics of Placobdelloides siamensis (Annelida: Glossiphoniidae)", Zoologischer Anzeiger , ปีที่ 295, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 34-42
2021 exChanaporn Suttinun, exThomas Kaltenbach, exJean-Luc Gattolliat, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "A new species and first record of the genus Procerobaetis Kaltenbach & Gattolliat, 2020 (Ephemeroptera, Baetidae) from Thailand", ZooKeys, ปีที่ 1023, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 13-28
2021 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exChonlakran Auychinda, exMichel Sartori, exNuttakun Khanyom, "First record of Paegniodes Eaton, 1881 (Ephemeroptera, Heptageniidae) from Thailand with description of a new species", ZooKeys, ปีที่ 1036, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 153-170
2021 exSedtawut Kwanboon, exMichel Sartori, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Behningiidae and Potamanthidae (Insecta, Ephemeroptera) in Thailand", ZooKeys, ปีที่ 1067, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 57-82
2020 exChonlakran Auychinda, exMichel Sartori, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Vietnamellidae (Insecta, Ephemeroptera) of Thailand", ZooKeys, ปีที่ 902, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 17-36
2020 exChonlakran Auychinda, exMichel Sartori, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Review of Notacanthella Jacobus & McCafferty, 2008 (Ephemeroptera: Ephemerellidae) in Thailand, with the redescription of Notacanthella commodema (Allen, 1971)", Zootaxa, ปีที่ 4731, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 414-424
2020 exนายดำรง เชียรทอง, exDr. Michel Sartori, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Stylogomphus thongphaphumensis (Odonata: Anisoptera: Gomphidae), a new gomphid dragonfly and the first record of S. malayanus Sasamoto, 2001 from Thailand", Zootaxa, ปีที่ 4763, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 231-245
2020 exTosaphol Saetung, exNoppadon Makbun, exMichel Sartori, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "The subfamily Platycnemidinae (Zygoptera: Platycnemididae) in Thailand, with description of the final stadium larva of Copera chantaburiiAsahina, 1984", International Journal of Odonatology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 219-237
2020 exกฤติยา เชียงกูล, exปรเมศร์ ตรีวลัยรัตน์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "The life cycle of the Siamese shield leech, Placobdelloides siamensis Oka, 1917", PLoS ONE , ปีที่ 15, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า e0244760-1-11
2020 exปรเมศร์ ตรีวลัยรัตน์, exกฤติยา เชียงกูล, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Parasitism of Placobdelloides siamensis (Oka, 1917) (Glossiphoniidae: Hirudinea) in Snail-eating Turtles, Malayemys spp., and the effects of host and aquatic environmental factors", Biodiversity Data Journal , ปีที่ 12, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า e57237-1-17
2020 exกมลาภรณ์ คนองเดช, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Diversity of macroinvertebrates in a wetland ecosystem consisting of predominantly Typha spp. in Nonthaburi, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 150-157
2020 exธนิดา แซ่ตั้ง, exศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง, inดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์, "A new species of genus Tropodiaptomus Kiefer, 1932 (Crustacea: Copepoda: Calanoida: Diaptomidae) from Thailand", Journal of Natural History, ปีที่ 54, ฉบับที่ 35-36, มีนาคม 2020, หน้า 2297-2322
2020 exChonlakran Auychinda, exLuke M. Jacobus, exMichel Sartori, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "A New Species of Vietnamella Tshernova 1972 (Ephemeroptera: Vietnamellidae) from Thailand", Insects, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 554-1-18
2020 exChanaporn Suttinun, exJean-Luc Gattolliat, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Cymbalcloeon gen. nov., an incredible new mayfly genus (Ephemeroptera: Baetidae) from Thailand", PLoS ONE, ปีที่ 15, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า e0240635-1-17
2019 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exMichel Sartori, "Review and integrative taxonomy of the genus Prosopistoma Latreille, 1833 (Ephemeroptera, Prosopistomatidae) in Thailand, with description of a new species", ZOOKEYS, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 825, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 123-144
2019 exWiroonpan, P., inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Nouveau signalement de Trichodina unionis (Ciliophora, Trichodinidae) de gastรฉropodes dโ€™eau douce ร  Bangkok (Thaรฏlande)", Parasite (Paris, France), ปีที่ 26, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 47
2019 exปรเมศร์ ตรีวลัยรัตน์, exกฤติยา เชียงกุล, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Placobdelloides sirikanchanae sp. nov., a new species of glossiphoniid leech and a parasite of turtles from lowersouthern Thailand (Hirudinea, Rhynchobdellida)", Zookeys, ปีที่ -, ฉบับที่ 882, ตุลาคม 2019, หน้า 1-24
2019 exWaranid Sutthacharoenthada, exMichel Sartori, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Integrative taxonomy of Thalerosphyrus Eaton, 1881 (Ephemeroptera, Heptageniidae) in Thailand", Journal of Natural History, ปีที่ 53, ฉบับที่ 23-24, กันยายน 2019, หน้า 1491-1514
2019 exTosaphol Saetung, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "A review of genus Agriocnemis larva (Odonata: Coenagrionidae) from Thailand including a description of the final stadium larva of Agriocnemis minima Selys, 1877 with supporting molecular (COI) data", Zootaxa, ปีที่ 4711, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, หน้า 579-599
2018 exSuksri Siriwan, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "The post-larval and juvenile fish assemblage in the Sukhothai floodplain, Thailand", Journal of Oceanology and Limnology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 1013-1024
2018 exSutthinun, C, exGattolliat, JL, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "A new species of Platybaetis Muller-Liebenau, 1980 (Ephemeroptera: Baetidae) from Thailand, with description of the imago of Platybaetis bishopi Muller-Liebenau, 1980", ZOOTAXA, ปีที่ 4378, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 85-97
2018 exChiangkul, K, exTrivalairat, P, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Redescription of the Siamese shield leech Placobdelloides siamensis with new host species and geographic range", PARASITE, ปีที่ 25, พฤศจิกายน 2018
Publish Year National Journal 1
2020 exณัฐธิดา จันทวงศ์, inดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดและการกระจายของโรติเฟอร์และคลาโดเซอแรนในแหล่งน้ําจืด อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 45-59
Publish Year National Conference 2
2019 exการัณยภาส กิตติวัฒน์หิรัญ, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "ปรสิตในปลาวงศ์ Osphronemidae จากอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 exปรเมศร์ ตรีวลัยรัตน์, exกฤติยา เชียงกุล, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเจ้าบ้านและปัจจัยสภาพแวดล้อมทางน้ำต่อความชุกชุมของปลิง Placobdelloides siamensis (Oka, 1917) ในเต่านาและรายงานเจ้าบ้านชนิดใหม่และการแพร่กระจายใหม่", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย