การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์การพัฒนาระบบสารสนเทศ