ผลของการเสริมกากเม่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่เนื้อและผลผลิตไข่ของไก่ไข่

Publish Year International Journal 1
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Diet Supplementation with Dried Mao(Antidesma sp.) Pomace on Egg-Laying Performance, EggQuality and Cholesterol Levels in the Egg Yolks of Laying Hens", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 18, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 508-514
Publish Year National Journal 2
2019 exกชพรรณ สีดารักษ์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of mao (Antidesma sp.) pomace on growth performance and economic evaluation of broilers", . Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 19-23
2019 exกชพรรณ สีดารักษ์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมกากเม่าต่อคุณภาพซากและค่าโลหิตวิทยาบางประการของไก่เนื้อ", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ2, มิถุนายน 2019, หน้า 123-128
Publish Year International Conference 1
2018 exKochapan Seedarak, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Effect of mao (Antidesma sp.) pomace on growth performance and economic evaluation of broilers.", The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 (ICAAI2018), The School of Agro-Industry, Mae Fah Luang University (MFU), Chiang Rai, Thailand. November 15-17, 2018., 15 - 17 พฤศจิกายน 2018, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, "Supplementation of dried mao (Antidesma sp.) pomace in diets for enhancing broiler performance and egg production in laying hens", TRF-OHEC Annual Congress 2019 (TOAC 2019), 9 - 11 มกราคม 2019, เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย