พฤติกรรมการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สและออปชันที่อ้างอิงกับดัชนี SET50

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "Determinants of investor behavior in SET50 index futures and options markets: Evidence from Thailand Futures Exchange", Journal of International Studies, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 22-30
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "Investor Behavior in SET50 Index Futures and Options Markets", International Conference on Business Economics Entrepreneurship and Management Research, 22 - 23 ธันวาคม 2018, สาธารณรัฐเฮลเลนิก