ปัจจัยที่กำหนดการสมรส

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่กำหนดการสมรส", Journal of HRintelligence : HRi, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 57-76
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Determinants of Marriage: A Case of Thailand", The 2019 International Conference on Management and Education (MAE2019), 4 - 7 กรกฎาคม 2019, โตเกียว ญี่ปุ่น