ผลกระทบการสะสมตะกอนดินต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม

Publish Year National Conference 1
2020 exอนงลักษณ์ พิมมะดี, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สะสมตะกอนดินต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของพืชปกคลุมดินริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 9 - 10 กรกฎาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย