การออกแบบและพัฒนาการวางแผนทางการเงินและจัดการหนี้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรผสมผสาน กรณีศึกษา “กลุ่มพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  • เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2560-2561)

  • inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์

  • inนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์