การพัฒนาเครื่องระเหยน้ำและแอลกอฮอล์แบบลดความดันในระดับอุตสาหกรรม