การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจุดจำหน่ายสินค้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Journal 1
2018 inนายกฤษณะ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์, "การศึกษาความเหมาะสมของจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1-17