คุณสมบัติและกระบวนการตกตะกอนในยุคควอร์เทอนารีตอนปลาย

Publish Year National Conference 1
2019 exนายวีระพงษ์ กระแสธีป, inดร.สิรัญญา ทองชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติของตะกอนดินเหนียวอ่อนของขอบแอ่งภาคกลางตอนล่าง (ฝั่งตะวันตก)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24 , 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย