ประสิทธิภาพของแบคทีเรียต่อการสะสมตะกั่วในข้าว

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนิกา น้อยถนอม, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Potential of rhizobacteria for bioremediation of lead accumulation in rice plants", Polish Journal of Environmental Studies, ปีที่ 29, ฉบับที่ 5, เมษายน 2020, หน้า 3873-3880
2018 exPraphaphan Krajanglikit, exJaraspong Nakkao, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Lead Accumulation and Isolation of Associated Rhizobacteria inRice Grown in Lead Contaminated Soil", EnvironmentAsia, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018 - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 79-88
Publish Year National Journal 1
2019 exน.ส ธนิกา น้อยถนอม, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดตะกั่วที่สะสมในต้นข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2019, หน้า 498-507