บทบาทภาครัฐของสิงคโปร์ต่อการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์