การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดสำหรับแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต: กรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์ยางกันกระแทกที่ใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร

Publish Year International Journal 1
2018 exChukree Daesa, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Prediction of rolling resistance coefficient of retreaded truck tyres through numerical simulation", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 152-166