การวางนัยทั่วไปของกึ่งริงไตรภาค

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.จิตรลดา สมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Congruences and homomorphisms on n-ary semigroups", International Journal of Mathematics and Computer Science, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 671-682
2019 exPradchaya Piajan, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On Anti-Regular Ternary Algebras", Thai Journal of Mathematics, ปีที่ 2019, ฉบับที่ Special , มิถุนายน - ธันวาคม 2019, หน้า 304-315
2019 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPradchaya Piajan, "CONGRUENCES AND QUOTIENTS OF TERNARY ALGEBRAS", JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, สิงหาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 199-215
Publish Year National Conference 1
2018 exPradchaya Piajan, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On Completely Regular Ternary Algebras", The 23rd Annual Meeting in Mathematics 2018, 3 - 5 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย