การศึกษาอนุพันธ์บน Generalized Gamma Rings

Publish Year International Journal 1
2020 inนางมนต์ฤดี สิริวรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On a generalization of reverse derivation of certain algebraic structure", Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, สิงหาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 1069-1076