การศึกษาโครงสร้างพีชคณิตของ Gamma-Boolean semirings

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.แคทลียา ดาวสุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Some commutativity conditions for Gamma-Generalized Boolean Semiring", THAI JOURNAL OF MATHEMATICS, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 213-221