กลยุทธ์การอ่านของนิสิตไทย การใช้โมเดลการอ่านแบบล่างขึ้นบน แบบบนลงล่างสำหรับการอ่านเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ

Publish Year International Journal 1
2019 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bottom-up vs Top-down Model: The Perception of Reading Strategies among Thai University Students", Journal of Language Teaching and Research, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 454-460
Publish Year International Conference 1
2018 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ล่างขึ้นบนหรือบนลงล่าง: การรับรู้กลยุทธ์การอ่านของนิสิตไทย", The International Conference on English Language Studies 2018, 3 - 4 สิงหาคม 2018, นครราชสีมา ประเทศไทย