การจำแนกแบคทีเรียสร้างพอลิเมอร์ชีวภาพในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน