การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะละกอและมะม่วงคุณภาพสำหรับเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว

Publish Year National Journal 2
2018 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exกายตะวัน ชัยสายัณห์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, "การควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอพันธุ์ซันไรส์ด้วยน้ำร้อนและโปรคลอราซ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4(พิเศษ), ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 251-254
2018 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exกิตติศักดิ์ เหมือนดาว, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรคลอราซ โปรคลอราซร้อน น้ำร้อน และสารสกัดอบเชยต่อคุณภาพผลและการเกิดโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงพันธุ์ยู่เหวินภายหลังเก็บรักษาในสภาพจำลองการส่งออกทางเรือ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4(พิเศษ), ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 247-250