งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุ ดที่ 2 ระยะดำเนินการ ปี 2561