คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นจริงของนิสิตฝึกสอนสาขาพลศึกษาและสุขศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารย์พลศึกษา