การจัดทำดัชนีฤดูกาลจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาดิของไทย

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "THE INEQUALITY OF TOURISM REVENUES IN THAILAND: CITY OR CONGLOMERATION", International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 155-162
2019 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Tourism Revenue in Major Tourism Cluster in Thailand: Determinants and Responses on Macroeconomic Variables", International Journal of Civil Engineering and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 1046-1055
2018 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Seasonality Tourism Index for Foreign Tourists in Thailand", Global and Stochastic Analysis, ปีที่ 5, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 213-224
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Seasonality Tourism Index for Foreign Tourist in Thailand", 11th International Conference on ECONOMICS, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, 20 - 21 มิถุนายน 2018, Kuala Lumpur มาเลเซีย