ความถี่ของเลขโดดที่ปรากฏในการกระจายเลขฐานที่เป็นคาบ