การยกระดับสมรรถนะของเส้นใยะซอลต์และการพัฒนาเครื่องมือต้นแบบเพื่อผลิตเส้นใยบะซอลต์