การประเมินอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพระหว่างการใช้งาน

Publish Year National Conference 3
2019 exภเูบศ เลิศนันทกุล, inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, "การแพร่กระจายตัวของรอยแตกในพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดแผ่นพื้นตันด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนฤภู นนทกุลวิวัฒน์, inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exProf. Drahomir NOVAK, "การตรวจสอบความเสื่อมสภาพโดยคลอไรด์ในสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดแผ่นพื้นโดยการใช้ FReET-D", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2019 exภูเบศ เลิศนันทกุล, inดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์, exProf. Drahomir NOVAK, , "การวิเคราะห์การเสื่อมสภาพเนื่องจากผลของคลอไรด์เพื่อพิจารณาอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิดแผ่นพื้น", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย