โครงการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการขยะเพื่อขับเคลื่อนพลังงานชุมชนรอบเขตพื้นที่ปฏิบัติการโครงการ PTTEP 1 (นครปฐม สุพรรณบุรี)