การพัฒนาคู่มือปฏิบัติและคู่มือตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ