การศึกษาพันธุกรรมของไวรัสโรคไข้สามวันและการผลิตโปรตีนจีแอนติเจนเพื่อการวินิจฉัยและป้องกันโรค