ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ของสื่อมวลชนและประชาชนในกรุงเทพมหานคร