การศึกษาคำศัพท์ในอาหารไทยโดยวิธีคลังข้อมูลภาษา

Publish Year International Journal 1
2019 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identifying Specialized Vocabulary in Thai Food Menus Using Computer-Based Approach", Journal of Advances in Information Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2019, หน้า 91-94
Publish Year International Conference 1
2019 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Identifying Specialized Vocabulary in Thai Food Menus Using Computer-Based Approach", International Conference on Software and Computing Technologies , 5 - 7 เมษายน 2019, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง