การพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุภาคการเกษตรเพื่อความมั่นคงในชีวิตทางด้านอาหาร

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการจัดการตนเองด้วยกระบวนการจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1, 4 กันยายน 2020, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย