อิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพต่อความสามารถในการอยู่รอดของประชากรของแมลงหล่าในนาข้าว