การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นสี่เหลี่ยมมีรูวงกลม 4 รู ภายใต้แรงดึงตามแนวแกนโดยใช้ระเบียบวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์

Publish Year National Conference 1
2017 inนายวัชระ เครือรัฐติกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญเวช ศีลพิพัฒน์, อาจารย์, "การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นสี่เหลี่ยมมีรูวงกลม 4 รู ภายใต้แรงดึงตามแนวแกนโดยใช้ระเบียบวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย