โครงวิจัยภาวะโลกร้อนร่วมกับญี่ปุ่น

Publish Year International Journal 1
2019 exKoshi Yoshida, exMallika Srisutham, exSupranee Sritumboon, inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaruekamon Janjirauttikul, "Weather-induced economic damage to upland crops and the impact on farmer household income in Northeast Thailand", Paddy and Water Environment , ปีที่ 17, ฉบับที่ 64, มีนาคม 2019, หน้า 1-9
Publish Year International Conference 1
2018 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKoshi Yoshidab, "Shallow Groundwater Mapped by Multi-frequency Electromagnetic Approach for Supporting Independent Local Agriculture with Sustainable Management.", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2018 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่เคยพิบัติภัยหลุมยุบ ด้วยการประยุกต์การวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ พื้นที่บ้านเขาสิงห์โต ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี", GEOTHAI'2018 "Being Together Preparing for Future Geohazards" , 29 - 31 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย