ผลของธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหาร และปุ๋ยอินทรีย์ต่อสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) และผลผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีที่ 2)

Publish Year National Journal 3
2021 exณัฐวดี อยู่เจริญกิจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "ผลของเหล็กและแมงกานีสต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาต่างชนิด", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 12-24
2021 exซิตีฮาวา นุวันนา, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "สถานะของเหล็กในพื้นที่กุลาร้องไห้และการตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยเหล็กที่ให้ทางใบ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 25-36
2021 exณัฐวดีอยู่เจริญกิจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105ต่อปุ๋ยสังกะสีและทองแดงในดินนาต่างชนิด", วารสารเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 371-383
Publish Year National Conference 1
2018 exสายชล สุขญาณกิจ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อการดูดซับและการปลดปล่อยสังกะสีในดินนาภายในสภาพน้ำขัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย